KVK nummer:  71082727

BTW nummer: NL858572448B01

Bankrekeningnummer: NL12KNAB0257216820

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden goed door voordat je jezelf inschrijft, indien er vragen zijn over onze voorwaarden dan kan je deze stellen door een email te sturen naar info@ucandance.nl.

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - Inschrijven

Artikel 6 - Contributie

Artikel 7 - Annuleren

Artikel 8 - Beëindiging

Artikel 9 - Afmelding

Artikel 10 - Persoonsgegevens

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Artikel 12 - Huisregels

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Cursist: Persoon die deelneemt aan een dansles, bootcamp, privéles of workshop.

2. Workshop: Een workshop is gericht op verdieping van expertise, het opdoen van nieuwe  ideeën, het oefenen van praktijksituaties. Eigenlijk de kernonderdelen van een training. De tijdsduur van een workshop is relatief kort en beperkt.

3. Dag: kalenderdag.

4. Bootcamp; Een Bootcamp is een training. Daarbij wordt gedurende een aantal uren, intensief gewerkt aan bepaalde onderdelen van de dans.

5. Dansles: Een lidmaatschap bestaat uit een aantal vaste danslessen per week die men kan volgen over een bepaald onderwerp. Deze reeks lessen vormen uiteindelijk een afgesloten geheel. Maandelijks wordt een contributie betaald om deel te mogen nemen aan de lessen.

6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan de consumenten aanbiedt

7. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst kan ook gebruik worden gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

9. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: U Can Dance

Telefoonnummer: 06-23091473

E-mailadres: info@ucandance.nl

KvK-nummer: 71082727

BTW-nummer: NL858572448B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

-Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand of middels het aanmeldingsformulier op papier tussen ondernemer en cursist.

- Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

-Voordat de overeenkomst middels een aanmeldformulier op papier wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

-Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie.

-De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen.

-De directie is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen.

-Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan.

-Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 4 - Het aanbod

-Indien een aanbod een beperkt aantal lesuur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

-Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de cursist/consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 – Inschrijven

-Voor de inschrijving voor een dansles moet je jezelf op de hoogte stellen van de soort lessen, de lestijden, omvang van de lessen, data en contributie.

-Door het invullen van uw gegevens op het inschrijfformulier of online via de website van U Can Dance is de cursist/consument het volledige lesgeld verschuldigd en geldt er een betalingsverplichting. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist/consument is overeengekomen. Inschrijving kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.

-Het lidmaatschap van U Can Dance loopt vanaf de startdatum, welke is aangegeven op het aanmeldformulier,  en loopt daarna voor onbepaalde tijd door. Het lidmaatschap van U Can Dance is persoonsgebonden

-De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.

-U Can Dance houdt zich het recht voor om het totaal aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, lestijden, lesindelingen, tarieven, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.

-Bij afwezigheid of ziekte van een docent wordt, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de les uitgesteld en/of afgelast. Je wordt hierover via een mailbericht op de hoogte gesteld, tevens zal deze op de website zichtbaar zijn.

-De cursist kiest voor een abonnement van 3, 6 of 12 maanden en geeft hierbij aan welke les zijn of haar vaste voorkeur heeft.  Gedurende deze periode mag de cursist,  naast zijn of haar vaste les, onbeperkt alle lessen volgen tot zijn/haar niveau op basis van beschikbaarheid. U Can Dance docenten kunnen de cursist de toegang voor lessen van hoger niveau ontzeggen.

-De cursist dient de extra lessen te reserveren via de website of app van U Can Dance, bij het niet voortijdig aanmelden van de les kan de toegang geweigerd worden.

-In het geval jouw cursus reeds vol is geldt het volgende: de directie informeert je hierover zo spoedig mogelijk zodat je jouw inschrijving kunt annuleren, hetzij wijzigt in een ander aanvangsdatum of les type.

-Online inschrijfformulieren dienen naar volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

 

Artikel 6 – Contributie

- Voor iedere activiteit, product of cursus, is van tevoren de hoogte van de kosten bekend.

-Met jouw inschrijving verplicht je jezelf de volledige contributie behorend bij de gekozen cursus/lidmaatschap te betalen.

-De betaling van de contributie voor U Can Dance kan alleen plaatsvinden door middel van een betaalverzoek, welke wordt verstuurd door U Can Dance. Indien de betaallink is verstreken (na 1 week bij aflevering) dan komen er €5,- aan administratiekosten bij.

-De hoogte van de lesgelden wordt jaarlijks vastgesteld door de directie van U Can Dance.

-De betalingen zullen maandelijks  worden verricht en dient voor de 25ste van de voorgaande maand te worden voldaan.

-Bij niet tijdige betaling heeft U Can Dance het recht om binnen redelijke termijn, door de studio bepaalde cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen en de ledenpagina op U Can Dance online te blokkeren  totdat betaling heeft plaatsgevonden.

-Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn / periode zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het lesgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige lesperiode die verbonden zijn aan de inning.

 -Indien er sprake is van een openstaande betaling komt het recht op het inhalen van gemiste lessen en het volgen van de rest van de lessen mede als toegang tot U Can Dance online te vervallen totdat het volledige lesgeld, eventueel verhoogd met kosten, is voldaan.

-De cursist/consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 7 – Annuleren

-Een lidmaatschap, workshop, privéles of bootcamp kan zonder kosten binnen 14 dagen na inschrijving worden geannuleerd. Bij annulering na 14 dagen na inschrijving of binnen 14 dagen voor aanvang van de ingangsdatum van een lidmaatschap, proefles, privéles, workshop of bootcamp wordt €30,- annuleringskosten in rekening gebracht.

-Indien een lidmaatschap, proefles, workshop, privéles of bootcamp wordt geannuleerd na 14 dagen na inschrijving, binnen 14 dagen voor aanvangsdatum of na aanvang van de eerste les dan worden er geen lesgelden geretourneerd en blijft de betalingsverplichting van de afgenomen diensten bestaan.

-De annulering dient per E-mail plaats te vinden en kan worden verzonden naar:  info@ucandance.nl.

Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees of ontvangstbevestiging van Dansschool U Can Dance is ontvangen.

-Indien een lidmaatschap, proefles, workshop, privéles of bootcamp of een andere activiteit vanuit Dansschool U Can Dance wordt geannuleerd zal deze activiteit terstond van de website, waarop melding wordt gemaakt van deze activiteit, worden verwijderd. Ook zullen de cursisten/consumenten, die zich hebben aangemeld voor deze activiteit, hierover per e-mail worden geïnformeerd. Dansschool U Can Dance is niet aansprakelijk voor het eventueel niet (tijdig) ontvangen en/of lezen van deze e-mail door de cursisten/consumenten. Eventueel gemaakte kosten, in verband met de activiteit waarvoor is aangemeld, kunnen niet worden verhaald op Dansschool U Can Dance.

 

Artikel 8 - Beëindiging

-Opzegging van abonnement kan ná het aflopen van de eerste afgenomen 3, 6 of 12 maanden. Na deze eerste periode loopt het abonnement door, maar kan dit maandelijks opgezegd worden. Opzegging moet vóór de 15e van de laatste abonnements maand ontvangen zijn.

-Wanneer je opzegging te laat binnen is, dan wordt je lidmaatschap automatisch met één maand verlengd. Je bent dan ook het volledige contributiebedrag voor de nieuwe maand verschuldigd.

-Opzegging gebeurd per email naar info@ucandance.nl, en wordt dan in behandeling genomen. Een mondelinge of telefonische opzegging, bijvoorbeeld via de docent of assistent, volstaat dus niet. Zodra je opzegging binnen is, krijg je een ontvangstbevestiging.

-Ziekte en blessures zijn alleen geldige reden voor het pauzeren van abonnement met een doktersverklaring. De Ieiding van de studio bepaald of de verklaring geldt voor tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap. U Can Dance geeft hiervoor geen geld terug, maar zal de periode na het pauzeren hiermee compenseren.

-De directie behoudt zich het recht om jouw inschrijving zonder waarschuwing per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:

  • Bij éénmalige of herhaaldelijke schending van de huisregels

  • Bij misdraging tegenover de cursisten en/of directie van de dansschool.

  • Bij het opzettelijk schade toebrengen aan bezittingen van cursisten, de dansschool en/of medewerkers van de danslocatie

  • ongewenste intimiteiten en intimidaties.

In geen van bovenstaande gevallen vindt restitutie van de contributie plaats.

 

Artikel 9 – Afmelding

-Je bent verplicht om jouw afwezigheid bij de docent te melden indien je door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen. Dit mag zo spoedig mogelijk per email, schriftelijk of telefonisch.

-Er vindt geen restitutie van de contributie plaats. Ook niet bij een langdurig ziekbed, verhuizing, relatieproblemen etc.

-Bij afwezigheid of ziekte van een docent wordt, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de les uitgesteld en/of afgelast. Je wordt hierover via een mailbericht op de hoogte gesteld, tevens zal deze op de website zichtbaar zijn.

 

Artikel 10 – Persoonsgegevens

-U Can Dance verzamelt persoonsgegevens van cursisten/consumenten voor het bijhouden van haar

ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.

-U Can Dance gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van evenementen en andere activiteiten van U Can Dance. Indien dit niet gewenst is, kan de cursist/consument zich hiervoor per email afmelden via info@ucandance.nl.

-Je geeft de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kan ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als jouw foto's niet op de website of social mediapagina's van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

-Deelname aan de les, cursus, workshop bij U Can Dance is geheel op eigen risico van de cursist/consument. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden vrijwaart je de dansschool, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade, letsel of verlies welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van jouw handelen of nalaten. U Can Dance is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les, cursus, workshop. Dit geldt tevens voor de open dagen/avonden. Eventueel meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder/begeleider.

-U Can Dance is niet aansprakelijk voor verlies, beschadigingen en/of diefstal van eigendommen van leerlingen van de studio.

-Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van U Can Dance door toedoen van een cursist/consument zullen ten alle tijden verhaald worden op de cursist/consument  op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

-Het gebruik van de garderobe is geheel op eigen risico.

-Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, telefoon etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Zonder vooraf toestemming kan er een boete worden opgelegd, per incident.

- Je dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.

 

Artikel 12 - Man/vrouw verhouding

-U Can Dance streeft bij het samenstellen van de cursusgroepen naar een gelijke man/vrouw verhouding. Door mannelijke cursisten (na overleg) in de gelegenheid te stellen te assisteren tijdens het koppeldansen in andere lessen van hetzelfde of een lager niveau, en zodoende kosteloos extra te oefenen, zijn alle groepen, qua verhouding man/vrouw meestal gelijk. Ook zal tijdens het koppeldansen zodanig gerouleerd worden zodat het eventueel ‘even niet beschikbaar zijn van een danspartner’ slechts kort is. Wij kunnen echter geen volledig gelijke man/vrouw verhouding garanderen.

 

 

 

Artikel 13 – Huisregels

Er gelden bij de dansschool huisregels, waaraan je je te allen tijde dient te houden.

 

-Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, telefoon etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

-De leerlingen wordt verzocht rustig te wachten in de lounge indien er al een les bezig is.

-U Can Dance heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

-Gelieve alle afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.

-De tijdschriften, boeken en spellen zijn eigendom van U Can Dance en gelieve die dan ook in de studio te Iaten zodat iedereen er plezier van heeft.

-Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.

-Je dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.

-Meenemen van vrienden moet van tevoren telefonisch of per mail aangemeld worden (als proefles). Of voor aanvang van de les bij de desbetreffende docente.

-Je bent vrij in jouw kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin je jezelf makkelijk kunt bewegen. Houdt s.v.p. wel rekening met de normale fatsoen waarden.

-Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat derden hier geen hinder van ondervinden.

-Je danst dicht bij elkaar dus niets is zo vervelend als zweetlucht en slechte adem. We raden aan om van te voren te douchen en je tanden te poetsen en schone kleren aan te trekken. Gebruik (met mate) deodorant, aftershave, parfum. Draag geen te losse, rondzwierende of scherpe attributen (riem, ketting, ring).

-Er staat deodorant, pepermunt en hand gel in de lounge dat door iedereen gebruikt mag worden (graag zelfs!)

-Je dient jouw mobiele telefoon bij binnenkomst in de dansschool uit te zetten en ook tijdens de lessen en pauzes uit te houden. Als je vanwege jouw werk- of privéomstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dien je dit voor aanvang van de les aan de docent kenbaar te maken.

-De directie heeft toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kan ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als jouw foto's niet op de website of social mediapagina's van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

-Dieren zijn niet toegestaan.

-Alcohol mag alleen terplekke genuttigd worden.

-Er wordt geen alcohol verstrekt aan mensen beneden de 18 jaar.

-Indien er twijfel zijn over je leeftijd kan het personeel om je legitimatie vragen bij het schenken van alcohol. Bij de afwezigheid van een identificatiebewijs zal er GEEN alcohol worden geschonken.

-Mensen die onder invloed zijn van drugs of alcohol wordt de toegang geweigerd.