Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden goed door voordat je jezelf inschrijft, indien er vragen zijn over onze voorwaarden dan kan je deze stellen door een email te sturen naar info@ucandance.nl.

Versie: 31-08-2021

1. Algemene Regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Dansschool U Can Dance.

1.2 Dansschool U Can Dance is een maatschap en is gevestigd op de Redactiestraat no.10 te (1321 NL) in Almere en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71082727. Dansschool U Can Dance wordt hierna ook aangeduid als “U Can Dance”.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van maten en/of ten behoeve van personen die voor U Can Dance werkzaam zijn en/of zijn geweest.

1.4 U Can Dance heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en lesgeef locaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.

1.5 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van U Can Dance en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen(docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.6 De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. U Can Dance is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen.

1.7 U Can Dance heeft het recht, indien noodzakelijk, om het totaal aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, lestijden, lesindelingen, tarieven, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.

1.8 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan.

1.9 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

2. Inschrijvingen

2.1 Elke nieuwkomer heeft recht op één (betaalde) proefles, tenzij anders afgesproken is met de eigenaar of de manager.

2.2 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Jouw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend.

2.4 Bij de inschrijving verplicht je jezelf de volledige kosten behorend bij de gekozen diensten te betalen.

 

3. Betalingen en contributie

3.1 Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de locatie.

3.2 De hoogte van het contributiegeld is gebaseerd op een jaarprijs. Dit jaarbedrag wordt voldaan in twaalf delen. Je betaald daarom in vakantieperiodes hetzelfde bedrag. In tegenstelling tot de meeste dansscholen/sportverenigingen zijn wij in de zomer en kerstvakantie maar twee weken gesloten. De vastgestelde contributiegelden per maand zijn dus een gemiddelde welke gebaseerd zijn op een compleet jaar.

3.3 Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 3.4.

3.4 De betaling van de lidmaatschap kosten voor U Can Dance vinden plaatst via een automatische incasso. Voor de eerste betaling zal er een betaallink worden verstuurd en de volgende betalingen zullen vooruit maandelijks op dag 25 via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze incassoperiode bedraagt maandelijks . Dit betekent dat we 12 incasso’s kunnen uitvoeren per jaar.

3.5 Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. 

3.6 Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

3.7 Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

3.8 Dansschool U Can Dance heeft ten alle tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern incassobureau in te schakelen.

3.9 Dansschool U Can Dance kan indien een lid een bepaalde leeftijd heeft bereikt (volgens de abonnementsvoering) het abonnement verhogen volgens de vastgestelde abonnementskosten.

3.10 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 U Can Dance is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.

Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. U Can Dance stelt het wel zeer op prijs dat diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Gevonden voorwerpen worden een bepaalde tijd bewaard op de locatie.

4.2 Door ondertekening van het contract/inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier en worden besproken met de docent of het management van U Can Dance.

4.3 U Can Dance sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.

4.4 U Can Dance is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.

4.5 Indien U Can Dance om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van U Can Dance worden uitbetaald.

4.6 U Can Dance is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personen

schade te vergoeden.

4.7 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

4.8 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van U Can Dance door toedoen van een bezoeker/lid zullen ten alle tijden verhaald worden op de bezoeker/lid op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

4.9 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, telefoon etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van U Can Dance. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Zonder vooraf toestemming kan er een boete worden opgelegd, per incident.

4.10 U Can Dance streeft bij het samenstellen van de cursusgroepen naar een gelijke man/vrouw verhouding, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

 

5. Lidmaatschap

5.1 We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de dansschool.

5.2 Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het contract is ondertekend met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd.

5.3 Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende extra’s aan. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor extra’s, is te vinden in de Expo Media app of is in de dansschool op te vragen.

5.4 Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis.

5.5 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van U Can Dance zal in rekening worden gebracht.

5.6 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.

5.8 Je bent verplicht om jouw afwezigheid bij de docent te melden indien je door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen. Dit mag zo spoedig mogelijk per email, schriftelijk, WhatsApp, Wix app of telefonisch.

5.7 Er vindt geen restitutie van de contributie plaats. Ook niet bij een langdurig ziekbed, verhuizing, relatieproblemen etc.

5.8 Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties. Een abonnement opzeggen om soortgelijke redenen kan in overleg met de eigenaar van U Can Dance bij zwaarwegende redenen.

5.9 Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie of online. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

 

6. Openingstijden

6.1 U Can Dance geeft aan wat de openingstijden zijn op de website. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht. 

6.2 Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit kan zowel voor de virtuele lessen maar ook voor de live groepslessen gelden. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

 

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is U Can Dance niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort of, indien mogelijk, in een andere vorm voortgezet door bijvoorbeeld online les. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

7.2 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van U Can Dance zoals weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van geluidsapparatuur, wegblokkades, pandemie, epidemie, stakingen of werkonderbrekingen. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

7.3 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

7.4 Bij afwezigheid of ziekte van een docent wordt, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de les uitgesteld en/of afgelast. Je wordt hierover via een mailbericht op de hoogte gesteld, tevens zal deze op de website zichtbaar zijn. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

7.5 Indien U Can Dance ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is U Can Dance gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cursist/consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

8. Annulering

8.1 Een lidmaatschap, workshop of bootcamp kan zonder kosten binnen 14 dagen na inschrijving worden geannuleerd. Bij annulering na 14 dagen na inschrijving of binnen 14 dagen voor aanvang van de ingangsdatum van een lidmaatschap, proefles, workshop of bootcamp wordt €30,- annuleringskosten in rekening gebracht.

8.2 Indien een lidmaatschap, proefles, workshop of bootcamp wordt geannuleerd na 14 dagen na inschrijving, binnen 14 dagen voor aanvangsdatum of na aanvang van de eerste les dan worden er geen lesgelden geretourneerd en blijft de betalingsverplichting van de afgenomen diensten bestaan.

8.3 De annulering dient per E-mail plaats te vinden en kan worden verzonden naar:  info@ucandance.nl.

Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees of ontvangstbevestiging van Dansschool U Can Dance is ontvangen.

8.4 Indien een lidmaatschap, proefles, workshop of bootcamp of een andere activiteit vanuit Dansschool U Can Dance wordt geannuleerd zal deze activiteit terstond van de website, waarop melding wordt gemaakt van deze activiteit, worden verwijderd. Ook zullen de cursisten/consumenten, die zich hebben aangemeld voor deze activiteit, hierover per e-mail worden geïnformeerd. Dansschool U Can Dance is niet aansprakelijk voor het eventueel niet (tijdig) ontvangen en/of lezen van deze e-mail door de cursisten/consumenten. Eventueel gemaakte kosten, in verband met de activiteit waarvoor is aangemeld, kunnen niet worden verhaald op U Can Dance.

 

9. Beëindigen lidmaatschap

9.1 Opzegging van abonnement kan ná het aflopen van de eerste afgenomen 3, 6 of 12 maanden. Na deze eerste periode loopt het abonnement door, maar kan dit maandelijks opgezegd worden. Opzegging moet vóór de 15e van de laatste abonnement maand ontvangen zijn.

9.2 Het beëindigen van het lidmaatschap dient via het uitschrijfformulier of per email te geschieden. Het uitschrijfformulier vind je in de dansschool. Een mondelinge of telefonische opzegging, bijvoorbeeld via de docent of assistent, volstaat dus niet.

9.3 Bij een opzegging op bijvoorbeeld de 20de dag van de maand wordt de eerstvolgende maand ook geheel in rekening gebracht. Zorg er dus voor dat je voor de 15de van de maand opzegt.

9.4 Ziekte en blessures zijn alleen geldige reden voor het pauzeren van abonnement met een doktersverklaring. De Ieiding van de studio bepaald of de verklaring geldt voor tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap. U Can Dance geeft hiervoor geen geld terug, maar zal de periode na het pauzeren hiermee compenseren.

9.5 U Can Dance behoudt zich het recht om jouw inschrijving zonder waarschuwing per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:

•             Bij éénmalige of herhaaldelijke schending van de huisregels

•             Bij misdraging tegenover de cursisten en/of directie van de dansschool.

•             Bij het opzettelijk schade toebrengen aan bezittingen van cursisten, de dansschool en/of medewerkers van de danslocatie

•             ongewenste intimiteiten en intimidaties.

In geen van bovenstaande gevallen vindt restitutie van de contributie plaats.

 

10. Persoonsgegevens

10.1 Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. U Can Dance verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.2 In de privacyverklaring van U Can Dance wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van U Can Dance kun je terugvinden op onze website.

10.3 Je geeft U Can Dance toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kan ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als jouw foto's niet op de website of social mediapagina's van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

 

11. Gebruik van de ruimte

11.1 Voor de leden van U Can Dance stelt U Can Dance de ruimte beschikbaar voor besloten feesten en partijen.

11.2 Leden van U Can Dance ontvangen  5% korting op de totale factuurkosten.

11.3 De algemene voorwaarden voor het gebruik van de ruimte zijn apart op te vragen via info@ucandance.nl.