Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden goed door voordat je jezelf inschrijft, indien er vragen zijn over onze voorwaarden dan kan je deze stellen door een email te sturen naar info@ucandance.nl.

Versie: 15-06-2020

1. Algemene Regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Dansschool U Can Dance.

1.2 Dansschool U Can Dance is een maatschap en is gevestigd op de Redactiestraat no.10 te (1321 NL) in Almere en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71082727. Dansschool U Can Dance wordt hierna ook aangeduid als “U Can Dance”.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van maten en/of ten behoeve van personen die voor U Can Dance werkzaam zijn en/of zijn geweest.

1.4 U Can Dance heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en lesgeef locaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.

1.5 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van U Can Dance en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen(docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.6 De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. U Can Dance is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen.

1.7 U Can Dance heeft het recht, indien noodzakelijk, om het totaal aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, lestijden, lesindelingen, tarieven, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.

1.8 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan.

1.9 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

2. Inschrijvingen

2.1 Elke nieuwkomer heeft recht op één (betaalde) proefles, tenzij anders afgesproken is met de eigenaar of de manager.

2.2 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Jouw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend.

2.4 Bij de inschrijving verplicht je jezelf de volledige kosten behorend bij de gekozen diensten te betalen.

2.5 Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties. Een abonnement opzeggen om soortgelijke redenen kan in overleg met de eigenaar van U Can Dance bij zwaarwegende redenen.

3. Betalingen en contributie

3.1 De betaling van de lidmaatschap kosten voor U Can Dance dien je zelf over te maken naar het bankrekeningnummer zoals weergegeven op de factuur, welke wordt verstuurd door U Can Dance. Indien de betaaldatum is verstreken dan komen er €5,- aan administratiekosten bij, indien er geen uitstel van betaling bij ons is aangevraagd. Om dit te voorkomen kan je ook de betaling automatisch laten verlopen d.m.v. een periodieke betaling in te laten stellen bij jouw bank.

3.2 Bij een inschrijving op de helft van de maand kan het zo zijn dat de eerste factuur twee facturen bevat. Het wordt dan met de factuurronde van de eerst volgende maand meegenomen. Bijvoorbeeld half augustus ingeschreven dan krijg je 20 augustus de factuur van de laatste helft van augustus en de maand september.

3.3 De kosten van het contributiegeld verschillen per lidmaatschap en kunnen worden gezien op de website of in de locatie.

3.4 De hoogte van het contributiegeld is gebaseerd op een jaarprijs. Dit jaarbedrag wordt voldaan in twaalf delen. Je betaald daarom in vakantieperiodes hetzelfde bedrag. In tegenstelling tot de meeste dansscholen/sportverenigingen zijn wij in de zomer en kerstvakantie maar twee weken gesloten.

3.5 De vastgestelde contributiegelden per maand zijn een gemiddelde welke gebaseerd zijn op een compleet jaar.

3.6 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van U Can Dance daartoe aanleiding geeft, is U Can Dance bevoegd het lid van verdere lessen en online kanaal  uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de dansschool te ontzeggen en is al hetgeen het lid aan U Can Dance uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

3.7 Betalingen worden maandelijks altijd vooruit gedaan. Op de 20ste van de maand wordt de factuur voor de opvolgende maand verstuurd. Het lesgeld dient zelf overgemaakt te worden naar de dansschool voor de vervaldatum van de betreffende factuur.

3.8 Als er een lidmaatschap is afgenomen bestaat er een betalingsverplichting van de afnemer jegens Dansschool U Can Dance. Indien in de factuur niet voor de vervaldatum is voldaan heeft de afnemer een informatieplicht. Hij/zij behoort de dansschool in te lichten over eventuele onregelmatigheden.

3.9 Dansschool U Can Dance is gemachtigd tot 5 jaar na de betalingsverplichting abonnementskosten te verhalen op de afnemer. Afnemer heeft tot 5 jaar na een maandelijkse incassering een betalingsverplichting.

3.10 Indien de maandelijkse factuur door afnemer zelf te laat wordt overgemaakt, zonder uitdrukkelijke toestemming van de dansschool, heeft de dansschool het recht hierdoor extra gemaakte administratiekosten te verhalen op afnemer. De kosten zijn €5,00 per factuur.

3.11 Indien een lidmaatschap/kostenpost niet voor de vervaldatum van de factuur wordt betaald stuurt Dansschool U Can Dance een kosteloze herinneringsmail. Wordt het lidmaatschap dan binnen 7 dagen niet betaald? Dan volgt een tweede herinnering waar €5,00 kosten aan verbonden zijn. Mocht er na de termijn van de tweede herinnering nog steeds geen betaling binnen zijn dan wordt er een aanmaning gestuurd met €15,- aan bijkomende kosten. Wanneer hier niet op wordt ingegaan zijn wij gemachtigd een incassobureau in te schakelen.

3.12 Dansschool U Can Dance heeft ten alle tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern incassobureau in te schakelen.

3.13 Dansschool U Can Dance is gemachtigd eens per jaar de contributiegelden te verhogen.

Communicatie omtrent verhogen geschiedt via de mail. Ben je het niet eens met de verhoging? Dan kan je kosteloos jouw abonnement per de wijzigingsdatum opzeggen of veranderen.

3.14 Dansschool U Can Dance kan indien een lid een bepaalde leeftijd heeft bereikt (volgens de abonnementsvoering) het abonnement verhogen volgens de vastgestelde abonnementskosten.

3.15 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 U Can Dance is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.

Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. U Can Dance stelt het wel zeer op prijs dat diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Gevonden voorwerpen worden een bepaalde tijd bewaard op de locatie.

4.2 Door ondertekening van het contract/inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier en worden besproken met de docent of het management van U Can Dance.

4.3 U Can Dance sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.

4.4 U Can Dance is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.

4.5 Indien U Can Dance om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van U Can Dance worden uitbetaald.

4.6 U Can Dance is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personen

schade te vergoeden.

4.7 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

4.8 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van U Can Dance door toedoen van een bezoeker/lid zullen ten alle tijden verhaald worden op de bezoeker/lid op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

4.9 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, telefoon etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van U Can Dance. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Zonder vooraf toestemming kan er een boete worden opgelegd, per incident.

4.10 U Can Dance streeft bij het samenstellen van de cursusgroepen naar een gelijke man/vrouw verhouding, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

5. Lidmaatschap

5.1 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat het contract is ondertekend. Gedurende deze periode mag de cursist,  naast zijn of haar vaste les, onbeperkt alle lessen volgen tot zijn/haar niveau op basis van beschikbaarheid bij een online reservering.

5.2 Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis.

5.3 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van U Can Dance zal in rekening worden gebracht.

5.4 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.

5.5 Je geeft U Can Dance toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kan ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als jouw foto's niet op de website of social mediapagina's van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

5.6 Je bent verplicht om jouw afwezigheid bij de docent te melden indien je door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen. Dit mag zo spoedig mogelijk per email, schriftelijk, WhatsApp, Wix app of telefonisch.

5.7 Er vindt geen restitutie van de contributie plaats. Ook niet bij een langdurig ziekbed, verhuizing, relatieproblemen etc.

5.8 Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie of online. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

 

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is U Can Dance niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort of, indien mogelijk, in een andere vorm voortgezet door bijvoorbeeld online les.

6.2 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van U Can Dance zoals weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van geluidsapparatuur, wegblokkades, pandemie, epidemie, stakingen of werkonderbrekingen.

6.3 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

6.4 Bij afwezigheid of ziekte van een docent wordt, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de les uitgesteld en/of afgelast. Je wordt hierover via een mailbericht op de hoogte gesteld, tevens zal deze op de website zichtbaar zijn.

6.5 Indien U Can Dance ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is U Can Dance gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cursist/consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7. Annulering

7.1 Een lidmaatschap, workshop of bootcamp kan zonder kosten binnen 14 dagen na inschrijving worden geannuleerd. Bij annulering na 14 dagen na inschrijving of binnen 14 dagen voor aanvang van de ingangsdatum van een lidmaatschap, proefles, workshop of bootcamp wordt €30,- annuleringskosten in rekening gebracht.

7.2 Indien een lidmaatschap, proefles, workshop of bootcamp wordt geannuleerd na 14 dagen na inschrijving, binnen 14 dagen voor aanvangsdatum of na aanvang van de eerste les dan worden er geen lesgelden geretourneerd en blijft de betalingsverplichting van de afgenomen diensten bestaan.

7.3 De annulering dient per E-mail plaats te vinden en kan worden verzonden naar:  info@ucandance.nl.

Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees of ontvangstbevestiging van Dansschool U Can Dance is ontvangen.

7.4 Indien een lidmaatschap, proefles, workshop of bootcamp of een andere activiteit vanuit Dansschool U Can Dance wordt geannuleerd zal deze activiteit terstond van de website, waarop melding wordt gemaakt van deze activiteit, worden verwijderd. Ook zullen de cursisten/consumenten, die zich hebben aangemeld voor deze activiteit, hierover per e-mail worden geïnformeerd. Dansschool U Can Dance is niet aansprakelijk voor het eventueel niet (tijdig) ontvangen en/of lezen van deze e-mail door de cursisten/consumenten. Eventueel gemaakte kosten, in verband met de activiteit waarvoor is aangemeld, kunnen niet worden verhaald op U Can Dance.

 

8. Beëindigen lidmaatschap

8.1 Opzegging van abonnement kan ná het aflopen van de eerste afgenomen 3, 6 of 12 maanden. Na deze eerste periode loopt het abonnement door, maar kan dit maandelijks opgezegd worden. Opzegging moet vóór de 15e van de laatste abonnement maand ontvangen zijn.

8.2 Het beëindigen van het lidmaatschap dient via het uitschrijfformulier of per email te geschieden. Het uitschrijfformulier vind je in de dansschool. Een mondelinge of telefonische opzegging, bijvoorbeeld via de docent of assistent, volstaat dus niet.

8.3 Bij een opzegging op bijvoorbeeld de 20de dag van de maand wordt de eerstvolgende maand ook geheel in rekening gebracht. Zorg er dus voor dat je voor de 15de van de maand opzegt.

8.4 Ziekte en blessures zijn alleen geldige reden voor het pauzeren van abonnement met een doktersverklaring. De Ieiding van de studio bepaald of de verklaring geldt voor tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap. U Can Dance geeft hiervoor geen geld terug, maar zal de periode na het pauzeren hiermee compenseren.

8.5 U Can Dance behoudt zich het recht om jouw inschrijving zonder waarschuwing per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:

•             Bij éénmalige of herhaaldelijke schending van de huisregels

•             Bij misdraging tegenover de cursisten en/of directie van de dansschool.

•             Bij het opzettelijk schade toebrengen aan bezittingen van cursisten, de dansschool en/of medewerkers van de danslocatie

•             ongewenste intimiteiten en intimidaties.

In geen van bovenstaande gevallen vindt restitutie van de contributie plaats.

 

9. Gebruik van de ruimte

9.1 Voor de leden van U Can Dance stelt U Can Dance de ruimte beschikbaar voor besloten feesten en partijen.

9.2 Leden van U Can Dance ontvangen  5% korting op de totale factuurkosten.

9.3 De algemene voorwaarden voor het gebruik van de ruimte zijn apart op te vragen via info@ucandance.nl.

 

Huisregels

Er gelden bij de dansschool huisregels, waaraan je je te allen tijde dient te houden.

 

-Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, telefoon etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

-De leerlingen wordt verzocht rustig te wachten in de lounge indien er al een les bezig is.

-U Can Dance heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

-Gelieve alle afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.

-De tijdschriften, boeken en spellen zijn eigendom van U Can Dance en gelieve die dan ook in de studio te Iaten zodat iedereen er plezier van heeft.

-Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.

-Je dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.

-Meenemen van vrienden moet van tevoren telefonisch of per mail aangemeld worden (als proefles). Of voor aanvang van de les bij de desbetreffende docente.

-Je bent vrij in jouw kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin je jezelf makkelijk kunt bewegen. Houdt s.v.p. wel rekening met de normale fatsoen waarden.

-Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat derden hier geen hinder van ondervinden.

-Je danst dicht bij elkaar dus niets is zo vervelend als zweetlucht en slechte adem. We raden aan om van te voren te douchen en je tanden te poetsen en schone kleren aan te trekken. Gebruik (met mate) deodorant, aftershave, parfum. Draag geen te losse, rondzwierende of scherpe attributen (riem, ketting, ring).

-Er staat deodorant, pepermunt en hand gel in de lounge dat door iedereen gebruikt mag worden (graag zelfs!)

-Je dient jouw mobiele telefoon bij binnenkomst in de dansschool uit te zetten en ook tijdens de lessen en pauzes uit te houden. Als je vanwege jouw werk- of privéomstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dien je dit voor aanvang van de les aan de docent kenbaar te maken.

-De directie heeft toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kan ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als jouw foto's niet op de website of social mediapagina's van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

-Dieren zijn niet toegestaan.

-Alcohol mag alleen terplekke genuttigd worden.

-Er wordt geen alcohol verstrekt aan mensen beneden de 18 jaar.

-Indien er twijfel zijn over je leeftijd kan het personeel om je legitimatie vragen bij het schenken van alcohol. Bij de afwezigheid van een identificatiebewijs zal er GEEN alcohol worden geschonken.

-Mensen die onder invloed zijn van drugs of alcohol wordt de toegang geweigerd.