KVK nummer:  71082727

BTW nummer: NL858572448B01

Bankrekeningnummer: NL12KNAB0257216820

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Algemene voorwaarden

Welkom!

Bedankt voor uw interesse in de dansschool U Can Dance.

Deze algemene voorwaarden zijn verbonden met uw inschrijving. Het is van belang dat u deze voorwaarden goed doorneemt.

Indien u naar aanleiding van de algemene voorwaarden nog vragen heeft dan kunt u een mail sturen naar info@ucandance.nl

 

 

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - Inschrijven

Artikel 6 - Contributie

Artikel 7 - Annuleren

Artikel 8 - Beëindiging

Artikel 9 - Afmelding

Artikel 10 - Persoonsgegevens

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Artikel 12 - Huisregels

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Cursist: Persoon die deelneemt aan een cursus, bootcamp, privéles of workshop.

2. Workshop: Een workshop is gericht op verdieping van expertise, het opdoen van nieuwe    ideeën, het oefenen van praktijksituaties. Eigenlijk de kernonderdelen van een training. De tijdsduur van een workshop is relatief kort en beperkt.

3. Dag: kalenderdag.

4. Bootcamp; Een Bootcamp is een training. Daarbij wordt gedurende een aantal uren, intensief gewerkt aan bepaalde onderdelen van de dans.

5. Cursus: Een cursus bestaat uit een aantal lessen die men kan volgen over een bepaald onderwerp. Deze reeks lessen vormen uiteindelijk een afgesloten geheel. Een cursus is dan ook wel een kortdurige opleiding.

6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan de consumenten aanbiedt

7. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst kan ook gebruik worden gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

9. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Naam: U Can Dance

Telefoonnummer: 06-23091473

E-mailadres: info@ucandance.nl

KvK-nummer: 71082727

BTW-nummer: NL858572448B01
 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand of middels het aanmeldingsformulier op papier tussen ondernemer en cursist.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Voordat de overeenkomst middels een aanmeldformulier op papier wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4. Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie

5.  De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen.

6. De directie is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen.

7. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan.

8. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkt aantal lesuur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de cursist/consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 – Inschrijven

 

1. Voor de inschrijving voor een dansles moet u zich op de hoogte te stellen van de soort lessen, de lestijden, omvang van de lessen, data en contributie.

2. Door het invullen van uw gegevens op het inschrijfformulier of online via de website van U Can Dance is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd en geldt er een betalingsverplichting. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les contant te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de deelnemer is overeengekomen. Inschrijving kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.

3. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.

4. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc.  Ingeval van annulering voor de aanvang van de lessen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige lesgeld minus de eventueel gevolgde lessen.

5. In het geval uw cursus reeds vol is geldt het volgende: de directie informeert u hierover zo spoedig mogelijk zodat u uw inschrijving kunt annuleren, hetzij wijzigt in een ander aanvangsdatum of les type.

6. Online inschrijfformulieren dienen naar volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

 

Artikel 6 – Contributie

 

1. Voor iedere activiteit, product of cursus, is van tevoren de hoogte van de kosten bekend.

2. Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige contributie behorend bij de gekozen cursus te betalen. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les contant te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn of betaalmiddel met de deelnemer is overeengekomen.

3. Indien er sprake is van een openstaande betaling komt het recht op het inhalen van gemiste lessen en het volgen van de rest van de lessen te vervallen totdat het volledige lesgeld, eventueel verhoogd met kosten, is voldaan.

4. Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn / periode zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het lesgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige lesperiode die verbonden zijn aan de inning.

5. De deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 7 – Annuleren

 

1.Een cursus, workshop of bootcamp kan zonder kosten binnen 7 dagen na inschrijving worden geannuleerd, tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus of Bootcamp. Bij annulering na 7 dagen na inschrijving of binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, workshop of bootcamp wordt €30,- annuleringskosten in rekening gebracht.

2. Indien een cursus, workshop of bootcamp wordt geannuleerd na 7 dagen na inschrijving, binnen 14 dagen voor aanvangsdatum of na aanvang van de cursus dan worden er geen lesgelden geretourneerd. In dat geval blijft het reeds betaalde lesgeld gedurende een periode van 12 maanden als tegoed staan, minus €30,- annuleringskosten en de reeds gegeven lessen.

3. De annulering dient per E-mail plaats te vinden en kan worden verzonden naar:

 info@ucandance.nl.

Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees of ontvangstbevestiging van Dansschool U Can Dance is ontvangen.

4. Indien een Cursus, Bootcamp of een andere activiteit vanuit Dansschool U Can Dance wordt geannuleerd zal deze activiteit terstond van de website, waarop melding wordt gemaakt van deze activiteit, worden verwijderd. Ook zullen de deelnemers, die zich hebben aangemeld voor deze activiteit, hierover per e-mail worden geïnformeerd. Dansschool U Can Dance is niet aansprakelijk voor het eventueel niet (tijdig) ontvangen en/of lezen van deze e-mail door de deelnemers. Eventueel gemaakte kosten, in verband met de activiteit waarvoor is aangemeld, kunnen niet worden verhaald op Dansschool U Can Dance.

 

Artikel 8 - Beëindiging

 

1. Een cursus eindigt nadat de serie lessen waaruit de cursus bestaat is geëindigd. Indien een cursus tussentijds wordt beëindigd door de deelnemer dan blijft het volledige bedrag voor de cursus waarvoor is ingeschreven verschuldigd.

2. U kunt na de betreffende cursus opnieuw de keuze maken u in te schrijven voor een vervolgcursus.

3. De directie behoudt zich het recht voor uw inschrijving zonder waarschuwing per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:

- bij éénmalige of herhaaldelijke schending van de huisregels

- bij misdraging tegenover de cursisten en/of directie van de dansschool.

- bij het opzettelijk schade toebrengen aan bezittingen van cursisten, de dansschool en/of medewerkers van de danslocatie

In geen van bovenstaande gevallen vindt restitutie van de contributie plaats.

Artikel 9 – Afmelding

1. U bent verplicht om uw afwezigheid bij de directie te melden indien u door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen. Dit mag zo spoedig mogelijk per email, schriftelijk of telefonisch.

2. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats. Ook niet bij een langdurig ziekbed, verhuizing, relatieproblemen etc.

3. Bij afwezigheid of ziekte van een docent wordt, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de les uitgesteld en/of afgelast. U wordt hierover via een mailbericht op de hoogte gesteld, tevens zal deze op de website zichtbaar zijn.

 

Artikel 10 – Persoonsgegevens

 

1. U Can Dance verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar

ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.

2. U Can Dance gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van

evenementen en andere activiteiten van U Can Dance. Indien dit niet gewenst is, kan de deelnemer zich hiervoor per email afmelden via info@ucandance.nl.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 

1. Deelname aan de les, cursus, workshop bij U Can Dance is geheel op eigen risico

van de deelnemer. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden vrijwaart u de dansschool, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade, letsel of verlies welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of nalaten. U Can Dance is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les, cursus, workshop. Dit geldt tevens voor de open dagen/avonden. Eventueel meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder/begeleider.

2. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van U Can Dance en/of de eigenaar van de gebruikte locatie door toedoen van een deelnemer zullen ten alle tijden verhaald worden op de deelnemer grond van wettelijke aansprakelijkheid.

3. Het gebruik van de garderobe is geheel op eigen risico.

 

Artikel 12 - Man/vrouw verhouding

 

U Can Dance streeft bij het samenstellen van de cursusgroepen naar een gelijke man/vrouw verhouding. Door mannelijke cursisten (na overleg) in de gelegenheid te stellen te assisteren tijdens het koppeldansen in andere lessen van hetzelfde of een lager niveau, en zodoende kosteloos extra te oefenen, zijn alle groepen, qua verhouding man/vrouw meestal gelijk. Ook zal tijdens het koppeldansen zodanig gerouleerd worden zodat het eventueel ‘even niet beschikbaar zijn van een danspartner’ slechts kort is. Wij kunnen echter geen volledig gelijke man/vrouw verhouding garanderen.

 

Artikel 13 – Huisregels

 

Er gelden bij de dansschool huisregels, waaraan u zich te allen tijde dient te houden.

1. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, telefoon etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

3. U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.

4. Zonder overleg is het niet toegestaan overleg introducés en/of bezoekers mee te nemen naar uw cursus of één van de andere cursussen.

5. Er zijn regelmatig kijklessen of proeflessen, waar introducés en/of bezoekers van harte welkom zijn. U wordt hierover tijdens de cursus op de hoogte gehouden. U bent tijdens de kijklessen zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw introducés en/of bezoekers en dient hen te informeren over de aanwezigheid van huisregels.

6. U bent vrij in uw kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin u zich makkelijk kunt bewegen. Houdt s.v.p. wel rekening met de normale fatsoen waarden.

7. Je danst dicht bij elkaar dus niets is zo vervelend als zweetlucht en slechte adem. We raden aan om van te voren te douchen en je tanden te poetsen en schone kleren aan te trekken. Gebruik (met mate) deodorant, aftershave, parfum. Draag geen te losse, rondzwierende of scherpe attributen (riem, ketting, ring).

8. U dient uw mobiele telefoon bij binnenkomst in de dansschool uit te zetten en ook tijdens de lessen en pauzes uit te houden. Als u vanwege uw werk- of privéomstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dient u dit voor aanvang van de les aan de leraar kenbaar te maken.

9. Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.

10. U geeft de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden, als uw foto's niet op de website of social mediapagina's van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

11. Dieren zijn niet toegestaan

Versie 0.1: Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4-4-2018