Algemene voorwaarden

Op het Latin Festival zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

1.Algemene Regels

1.1 Huisdieren: Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan

1.2 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van U Can Dance en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen(docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.3 De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. U Can Dance is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen.

1.4 U Can Dance heeft het recht, indien noodzakelijk, om het totaal aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, lestijden, lesindelingen, tarieven, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.

1.5 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan.

2. Inschrijvingen

2.1  Bij de inschrijving verplicht je jezelf de volledige kosten behorend bij de gekozen diensten te betalen.

2.2 Personen jonger dan 21 jaar dienen zich aan de deur te legitimeren. Indien na controle blijkt dat de leeftijd van 21 jaar is gepasseerd zal het resterende bedrag aan de deur betaald moeten worden. Indien het restant niet betaald wordt zal de toegang worden geweigerd. 

2.3 De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4 Deelname aan de danslessen, workshops en socials gebeurd op geheel vrijwillige basis.

2.5 Je bent verplicht om jouw afwezigheid bij de docent te melden indien je door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen. Dit mag zo spoedig mogelijk via info@ucandance.nl tot 24 uur voor de les of via de Eversport app voor de party.

2.6 Workshops worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kunnen de workshops doorgang vinden op een andere tijd, dag, locatie of online. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

3. Betalingen 

3.1 Bij reserveringen dient het volledige boekingsbedrag betaald te worden middels een betaalverzoek of een partypas via Eversport.

3.2 Bij niet tijdige of onvolledige betalingen van de aan u gefactureerde bedragen ben je in verzuim en is U Can Dance gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan jou. Jij bent aansprakelijk voor alle schade die U Can Dance als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die U Can Dance in verband met jouw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval ben je een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van de gemaakte reservering bij ontbinding meer dan 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van het festival en gelijk aan de totale kosten van de gemaakte reservering bij ontbinding binnen 4 weken voor aanvang van het festival. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van de overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.

4. Wijzigingskosten

Indien je, na de totstandkoming van je boeking, wijzigingen in je boeking wenst aan te brengen, is U Can Dance niet verplicht daaraan te voldoen. Het is de vrije keus van U Can Dance of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in verband met de reeds gedane boeking rekenen wij jou € 25,- wijzigingskosten aan. Indien je na totstandkoming van de boeking het aantal personen wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld onder.

 5. Annuleren

Bij annuleringen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

-Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van het festival is 50% van van de gemaakte reservering verschuldigd.

-Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van het festival is het volledige bedrag verschuldigd van de gemaakte reservering.

-Bij voortijdige beëindiging van het festival is het volledige bedrag verschuldigd van de gemaakte reservering.

6. Overmacht

6.1 Overmacht van de zijde van U Can Dance bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van U Can Dance daaronder begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. In dit geval heb je geen recht op restitutie van de gereserveerde activiteiten.

6.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

6.3 Bij afwezigheid of ziekte van een docent wordt, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de les uitgesteld en/of afgelast. Je wordt hierover via een mailbericht op de hoogte gesteld, tevens zal deze op de website zichtbaar zijn. In dat geval heb je geen recht op restitutie van de gereserveerde activiteiten.

7. Aansprakelijkheid

7.1 U Can Dance is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.

Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. U Can Dance stelt het wel zeer op prijs dat diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Gevonden voorwerpen worden een bepaalde tijd bewaard op de locatie.

7.2 U Can Dance is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.

7.3 Het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen bij U Can Dance.

7.4 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van U Can Dance door toedoen van een bezoeker/gast zullen ten alle tijden verhaald worden op de bezoeker/gast op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

7.5 U Can Dance streeft bij het samenstellen van de workshop groepen naar een gelijke man/vrouw verhouding, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

8. Persoonsgegevens

8.1 Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. U Can Dance verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8.2 In de privacyverklaring van U Can Dance wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van U Can Dance kun je terugvinden op onze website.

8.3 Je geeft U Can Dance toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kan ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als jouw foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt. 

Op deze boeking is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.