Algemene voorwaarden

Op het Dance en Fun evenement zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

1.Algemene Regels

1.1 Huisdieren: Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan

1.2 Teneinde het verblijf in het park voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor het park vastgestelde (gedrags)regels, zoals neergelegd in het huishoudelijk regelement. Het huishoudelijk regelement is bij aankomst op te vragen bij de receptie. Overtreding van het huishoudelijk regelement kan verwijdering van het park tot gevolg hebben zonder dat restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

2. Inschrijvingen

2.1  Bij de inschrijving verplicht je jezelf de volledige kosten behorend bij de gekozen diensten te betalen.

2.2 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. De aanmelding moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden bevestigd en ondertekend.

2.3 De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Betalingen 

3.1 Bij reserveringen dient het volledige boekingsbedrag betaald te worden middels een betaalverzoek.

3.2 Bij niet tijdige of onvolledige betalingen van de aan u gefactureerde bedragen ben je in verzuim en is U Can Dance gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan jou. Jij bent aansprakelijk voor alle schade die U Can Dance als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die U Can Dance in verband met jouw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval ben je een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van de totale reissom bij ontbinding meer dan 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan de totale reissom bij ontbinding binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van de overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.

4. Wijzigingskosten

Indien je, na de totstandkoming van je boeking, wijzigingen in je boeking wenst aan te brengen, is U Can Dance niet verplicht daaraan te voldoen. Het is de vrije keus van U Can Dance of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in verband met de reeds gedane boeking rekenen wij jou € 25,- wijzigingskosten aan. Indien je na totstandkoming van de boeking het aantal personen wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld onder 5.

5. Annuleren

Bij annuleringen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

-Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang van het verblijf is 50% van de reissom verschuldigd.

-Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf is de volledige reissom verschuldigd.

-Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is de volledige reissom verschuldigd.

6. Overmacht

Overmacht van de zijde van U Can Dance bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van U Can Dance daaronder begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

7. Aansprakelijkheid

U Can Dance en het betreffende park aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

-Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het park.

-Het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het park.

De reiziger en degene die hem of haar metgezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor U Can Dance en/of enige derden ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf.

-Bij het onjuist achterlaten van de kamer, waaronder het niet afhalen van het beddengoed en het opruimen van de kamer, kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden doorberekend.

Op deze boeking is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.