Algemene voorwaarden

1. Algemene Regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Dansschool U Can Dance.

1.2 Dansschool U Can Dance is een maatschap en is gevestigd op de Redactiestraat no.10 te (1321 NL) in Almere en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71082727. Dansschool U Can Dance wordt hierna ook aangeduid als “U Can Dance”.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van maten en/of ten behoeve van personen die voor U Can Dance werkzaam zijn en/of zijn geweest.

1.4 U Can Dance heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en lesgeef locaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.

1.5 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van U Can Dance en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen(docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.6 De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. U Can Dance is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen.

1.7 U Can Dance heeft het recht, indien noodzakelijk, om het totaal aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, lestijden, lesindelingen, tarieven, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.

1.8 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan.

1.9 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

2. Inschrijvingen/reserveringen

2.1 Elke nieuwkomer heeft recht op één (betaalde) proefles, tenzij anders afgesproken is met de eigenaar of de manager.

2.2 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Jouw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend.

2.4 Bij de inschrijving verplicht je jezelf de volledige kosten behorend bij de gekozen diensten te betalen en aanwezig te zijn. Indien je tijdens de ingeschreven les afwezig blijkt te zijn dan wordt dit genoteerd, bij 2 afwezige momenten in één week zal er € 7,50 extra in rekening worden gebracht. Bij twee keer een late annulering (binnen 24 uur voor aanvang les) binnen één week, zal de leskaart één week worden geblokkeerd.

2.5 Je kan je tot minimaal 8 uur voor de betreffende les inschrijven daarna vervalt de mogelijkheid tot inschrijven.

2.6 Indien je zonder inschrijving naar de les komt dan kan je geweigerd worden in de les. Controleer zelf altijd eerst of de les correct gereserveerd is. Dit doen wij om meer controle te kunnen krijgen op de verdeling tussen de leiders en volgers.

3. Betalingen en contributie

3.1 Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de locatie. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen en kan wijzigen indien U Can Dance daartoe besluit.

3.2 De hoogte van het contributiegeld is gebaseerd op een jaarprijs. Dit jaarbedrag wordt voldaan in twaalf delen. Je betaald daarom in vakantieperiodes hetzelfde bedrag. In tegenstelling tot de meeste dansscholen/sportverenigingen zijn wij in de zomer en kerstvakantie maar twee weken gesloten, dit is naast de andere feestdagen denk aan Sinterklaas, Pasen, Pinksteren etc.. De vastgestelde contributiegelden per maand zijn dus een gemiddelde welke gebaseerd zijn op een compleet jaar.

3.3 Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 3.4.

3.4 De betaling van de lidmaatschap kosten voor U Can Dance vinden plaatst via een automatische incasso. Voor de eerste betaling zal er een betaallink worden verstuurd en de volgende betalingen zullen vooruit maandelijks op dag 1 via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze incassoperiode bedraagt maandelijks . Dit betekent dat we 12 incasso’s kunnen uitvoeren per jaar. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen maandelijks extra kosten voor het lid verbonden zijn.

3.5 Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan verzoeken wij je om het bedrag handmatig naar ons over te maken binnen 5 werkdagen. Bij een onterechte stornering zijn wij genoodzaakt om €7,50- administratie kosten in rekening te brengen bovenop de openstaande factuur en eventuele andere bijkomende kosten.

3.6 Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

3.7 Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

3.8 Dansschool U Can Dance heeft ten alle tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern incassobureau in te schakelen.

3.9 Dansschool U Can Dance kan indien een lid een bepaalde leeftijd heeft bereikt (volgens de abonnementsvoering) het abonnement verhogen volgens de vastgestelde abonnementskosten.

3.10 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.11 Als je lid wordt bij U Can Dance kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm of indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. 

3.12 Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

4. Aansprakelijkheid

4.1 U Can Dance is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.

Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. U Can Dance stelt het wel zeer op prijs dat diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Gevonden voorwerpen worden een bepaalde tijd bewaard op de locatie.

4.2 Door ondertekening van het contract/inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier en worden besproken met de docent of het management van U Can Dance.

4.3 U Can Dance sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.

4.4 U Can Dance is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.

4.5 Indien U Can Dance om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van U Can Dance worden uitbetaald.

4.6 U Can Dance is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personenschade te vergoeden.

4.7 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

4.8 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van U Can Dance door toedoen van een bezoeker/lid zullen ten alle tijden verhaald worden op de bezoeker/lid op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

4.9 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, telefoon etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van U Can Dance. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Zonder vooraf toestemming kan er een boete worden opgelegd, per incident.

4.10 U Can Dance streeft bij het samenstellen van de cursusgroepen naar een gelijke man/vrouw verhouding, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

5. Lidmaatschap

5.1 We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de dansschool.

5.2 Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het contract is ondertekend met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd.

5.3 Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende extra’s aan. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor extra’s, is te vinden in de Eversports app of is in de dansschool op te vragen.

5.4 Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis.

5.5 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van U Can Dance zal in rekening worden gebracht.

5.6 Kauwgum gebruik tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan. Daarnaast is het ook niet toegestaan om alcohol voor en tijdens de les te nuttigen, wij kunnen bij constatering hiervan de les ontzeggen.

5.8 Je bent verplicht om jouw afwezigheid bij de docent te melden indien je door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen. Dit mag zo spoedig mogelijk via de app tot 24 uur voor de les, indien je binnen 24 uur de les annuleert dan wordt dit genoteerd en bij 2 x per week zal de leskaart één week worden geblokkeerd. Indien je afwezig bent zonder annulering dan zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

5.7 Er vindt geen restitutie van de contributie plaats. Ook niet bij een langdurig ziekbed, verhuizing, relatieproblemen etc.

5.8 Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties. Een abonnement opzeggen om soortgelijke redenen kan in overleg met de eigenaar van U Can Dance bij zwaarwegende redenen.

5.9 Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere tijd, dag, locatie of online. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

 6. Tijdkaarten

6.1 We hebben verschillende tijdkaarten waarvan alle details zijn terug te vinden op B-sport of op de dansschool.

6.2 De tijdkaart gaat in op het moment van aanschaf en stopt na de aangegeven periode vanzelf. Je betaald dus voor een bepaalde periode, indien hierin vakanties zijn verwerkt worden er geen kortingen gegeven ook loopt de tijdkaart niet langer door. Het is dus van belang dat je zelf controleert of een tijdkaart of een lidmaatschap voordeliger is voor jou.

6.3 Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis.

6.4 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van U Can Dance zal in rekening worden gebracht.

6.5 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.

6.6 Je bent verplicht om jouw afwezigheid via de B-sport app te melden indien je door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen. Dit mag zo spoedig mogelijk via de app tot 24 uur voor de les en voor spoedmeldingen via Whatsapp.

6.7 Er vindt geen restitutie van de tijdkaart plaats. Ook niet bij een langdurig ziekbed, verhuizing, relatieproblemen etc.

6.8 Het is niet mogelijk om de tijdkaart te onderbreken in verband met vakanties of andere omstandigheden.

6.9 Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere tijd, dag, locatie of online. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

7. Strippenkaart

7.1 We hebben verschillende strippenkaarten waarvan alle details zijn terug te vinden op B-sport of op de dansschool.

7.2 De strippenkaart gaat in op het moment van aanschaf en verloopt na één jaar. Voor de eventuele overgebleven strippen vindt er geen restitutie plaats.

7.3 Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis. Voor één les wordt één credit in rekening gebracht ongeacht de les duur. Je dient zelf te beoordelen wat gunstig is voor jouw situatie.

7.4 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van U Can Dance zal in rekening worden gebracht.

7.5 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.

7.6 Je bent verplicht om jouw afwezigheid via de B-sport app te melden indien je door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen. Dit mag zo spoedig mogelijk via de app tot 24 uur voor de les en voor spoedmeldingen via Whatsapp. Voor meldingen binnen 24 uur wordt altijd een credit in rekening gebracht.

7.7 Er vindt geen restitutie van de strippenkaart plaats. Ook niet bij een langdurig ziekbed, verhuizing, relatieproblemen etc.

7.8 Het is niet mogelijk om de strippenkaart te onderbreken in verband met vakanties of andere omstandigheden.

7.9 Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere tijd, dag, locatie of online. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

7.10 Bij een strippenkaart krijg je GEEN toegang tot de videotheek. Een strippenkaart is uitsluitend voor de lessen gegeven in de dansschool.

8. Openingstijden

8.1 U Can Dance geeft aan wat de openingstijden zijn op de website. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht. 

8.2 Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit kan zowel voor de virtuele lessen maar ook voor de live groepslessen gelden. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is U Can Dance niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort of, indien mogelijk, in een andere vorm voortgezet door bijvoorbeeld online les. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

9.2 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van U Can Dance zoals weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van geluidsapparatuur, wegblokkades, pandemie, epidemie, stakingen of werkonderbrekingen. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

9.3 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

9.4 Bij afwezigheid of ziekte van een docent wordt, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de les uitgesteld en/of afgelast. Je wordt hierover via een mailbericht op de hoogte gesteld, tevens zal deze op de website zichtbaar zijn. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

9.5 Indien U Can Dance ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is U Can Dance gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cursist/consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10. Annulering

10.1 Een lidmaatschap, workshop of bootcamp kan zonder kosten binnen 14 dagen na inschrijving worden geannuleerd. Bij annulering na 14 dagen na inschrijving of binnen 14 dagen voor aanvang van de ingangsdatum van een lidmaatschap, proefles, workshop of bootcamp wordt €30,- annuleringskosten in rekening gebracht, naast de kosten voor de reeds afgenomen lessen. Deze zullen worden berekend als “losse les”, bekijk hiervoor de huidige tarieven.

10.2 Indien een lidmaatschap, proefles, workshop of bootcamp wordt geannuleerd na 14 dagen na inschrijving, binnen 14 dagen voor aanvangsdatum of na aanvang van de eerste les dan worden er geen lesgelden geretourneerd en blijft de betalingsverplichting van de afgenomen diensten bestaan. Bij een lidmaatschap zullen de kosten voor een “losse les” worden berekend.

10.3 De annulering dient per E-mail plaats te vinden en kan worden verzonden naar:  info@ucandance.nl.

Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees of ontvangstbevestiging van Dansschool U Can Dance is ontvangen.

10.4 Indien een lidmaatschap, proefles, workshop of bootcamp of een andere activiteit vanuit Dansschool U Can Dance wordt geannuleerd zal deze activiteit terstond van de website, waarop melding wordt gemaakt van deze activiteit, worden verwijderd. Ook zullen de cursisten/consumenten, die zich hebben aangemeld voor deze activiteit, hierover per e-mail worden geïnformeerd. Dansschool U Can Dance is niet aansprakelijk voor het eventueel niet (tijdig) ontvangen en/of lezen van deze e-mail door de cursisten/consumenten. Eventueel gemaakte kosten, in verband met de activiteit waarvoor is aangemeld, kunnen niet worden verhaald op U Can Dance.

11. Beëindigen lidmaatschap

11.1 Opzegging van abonnement kan één maand voor het aflopen van de eerste afgenomen 3 of 6 maanden. Na deze periode volgt de automatische verlenging van telkens één maand. 

Bijvoorbeeld: je hebt een membership voor 3 maanden met 1 maand opzegtermijn en 1 maand automatische verlenging. Het membership loopt van 1 januari t/m 31 maart. 28 februari is daarmee de laatste dag om het membership op te zeggen (1 maand voor de einddatum) en de automatische verlenging van 1 maand te laten annuleren. Wanneer een membership voor 28 februari wordt opgezegd, loopt dit membership normaal door tot 31 maart, zonder dat de verlenging wordt geactiveerd. Wanneer je dit membership na 28 februari opzegt (dus na de opzegtermijn) wordt het membership verlengd met nog 1 maand en loopt daardoor tot 30 april.

11.2 Het beëindigen van het lidmaatschap dient via het uitschrijfformulier of per email te geschieden. Het uitschrijfformulier vind je in de dansschool. Een mondelinge of telefonische opzegging, bijvoorbeeld via de docent of assistent, volstaat dus niet.

11.3 Bij een opzegging later dan één maand voor einddatum overeenkomst wordt de eerstvolgende maand ook geheel in rekening gebracht. Zorg er dus voor dat je één maand van te voren opzegt.

11.4 Ziekte en blessures zijn alleen geldige reden voor het pauzeren van abonnement met een doktersverklaring. De Ieiding van de studio bepaald of de verklaring geldt voor tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap. U Can Dance geeft hiervoor geen geld terug, maar zal de periode na het pauzeren hiermee compenseren.

11.5 U Can Dance behoudt zich het recht om jouw inschrijving zonder waarschuwing per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:

•            Bij éénmalige of herhaaldelijke schending van de huisregels

•            Bij misdraging tegenover de cursisten en/of directie van de dansschool.

•            Bij het opzettelijk schade toebrengen aan bezittingen van cursisten, de dansschool en/of medewerkers van de  danslocatie

•            ongewenste intimiteiten en intimidaties.

In geen van bovenstaande gevallen vindt restitutie van de contributie plaats.

12. Persoonsgegevens

12.1 Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. U Can Dance verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

12.2 In de privacyverklaring van U Can Dance wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van U Can Dance kun je terugvinden op onze website.

12.3 Je geeft U Can Dance toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kan ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als jouw foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

13. Gebruik van de ruimte

13.1 Voor de leden van U Can Dance stelt U Can Dance de ruimte beschikbaar voor besloten feesten en partijen.

13.2 Leden van U Can Dance ontvangen  5% korting op de totale factuurkosten.

13.3 De algemene voorwaarden voor het gebruik van de ruimte zijn apart op te vragen via info@ucandance.nl.

Lees de algemene voorwaarden goed door voordat je jezelf inschrijft, indien er vragen zijn over onze voorwaarden dan kan je deze stellen door een email te sturen naar info@ucandance.nl.

Versie: 30-5-2023